วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4คำานวณดอกเบี้ยทบต้น กำาหนดให้โปรแกรมรับเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)จากทางแป้น พิมพ์ แสดงผลยอดเงินคงเหลือรวมดอกเบี้ยแต่ละปีจนกว่าจำานวนเงินยอดเงินคงเหลือจะมีค่าเกิน 1 ล้านบาท ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเงินต้นเป็น 500000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี Input balance and rate: 500000 7 Year 1 balance = 535000 Year 2 balance = 572450 Year 3 balance = 612522 Year 4 balance = 655398 Year 5 balance = 701276 Year 6 balance = 750365 Year 7 balance = 802891 Year 8 [...]

Tag : Blog , C++ , c++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น