วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qa

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qaคำานวณ 2^n โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มมีค่าไม่น้อยกว่า 2 จากแป้น พิมพ์ แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 8 Input n: 8 2 raised to the power of 8 = 256 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 20 Input n: 20 2 raised to the power of 20 = 1048576

Tag : Blog , C++ , c++

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น