วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q1

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q1จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ แสดงผลเลขสุ่มออกทางจอภาพจนกว่าเลขที่สุ่มออกมานั้นจะหารด้วย d ลงตัว โดยให้รับจำนวนเต็มบวก d จากแป้นพิมพ์ ตัวอย่างผลรันเมื่อผู้ใช้กรอก d = 5 Input d: 5 1802341 2323124 1231234 3453453 3453455 จากโจทย์ที่ให้มาจะพบว่าในการรันแต่บะครั้ง ค่าที่สุ่มเริ่มต้นจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราจะต้องกำหนดค่าเริ่มต้นในการสุ่มให้แตกต่างกัน และจะต้องไม่สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า ตอนที่เราเรียนในห้องเรียนอาจารย์จะแนะนำว่าให้เอาค่ามาจากเวลา เพราะเราไม่สามารถมารถรู้ล่วงหน้าว่าขณะที่รันโปรแกรม จะอยู่ที่ช่วงเวลาได้

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q2

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q2เท่าที่จำโจทย์ได้ โจทย์ถามว่า ให้เขียนโปรแกรมภาษา C++ แสดงตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง n ที่ x และ y หารลงตัว กำหนดให้รับค่า n,x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก ตัวอย่างผลรัน Input n, x, and y: 50 4 9 0 4 8 9 12 16 18 20 24 27 28 32 36 40 44 45 48

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q3

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q3รับตัวเลขจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ นับจำานวนเลขคู่ จนกว่าจะใส่เป็น 0 แสดงผลลัพธ์ออกทาง จอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Input an integer: 1 Input an integer: 2 Input an integer: 3 Input an integer: 4 Input an integer: 5 Input an integer: 6 Input an integer: 7 Input an integer: 8 Input an integer: 9 Input an [...]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q4คำานวณดอกเบี้ยทบต้น กำาหนดให้โปรแกรมรับเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี)จากทางแป้น พิมพ์ แสดงผลยอดเงินคงเหลือรวมดอกเบี้ยแต่ละปีจนกว่าจำานวนเงินยอดเงินคงเหลือจะมีค่าเกิน 1 ล้านบาท ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเงินต้นเป็น 500000 บาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปี Input balance and rate: 500000 7 Year 1 balance = 535000 Year 2 balance = 572450 Year 3 balance = 612522 Year 4 balance = 655398 Year 5 balance = 701276 Year 6 balance = 750365 Year 7 balance = 802891 Year 8 [...]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q5

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q5รับตัวอักษรพิมพ์เล็ก 1 ตัว นับจำานวนสระ จนกว่าจะใส่เป็นตัวเลข ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเป็น c o m p u t e r 1 Input a character: c Input a character: o Input a character: m Input a character: p Input a character: u Input a character: t Input a character: e Input a character: r Input a character: 1 Count = 3 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่าเป็น [...]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q6

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q6รับจำานวนเต็มบวก n แล้วแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ออกทางจอภาพโดยใช้คำาสั่ง iterations ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 50 Input n: 50 .........1.........2.........3.........4.........5 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 77 Input n: 77 .........1.........2.........3.........4.........5.........6.........7.......

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q7

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q7รับตัวเลขจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ นับจำานวนเลขคี่ จนกว่าจะใส่เป็น 0 แสดงผลลัพธ์ออกทาง จอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Input an integer: 1 Input an integer: 2 Input an integer: 3 Input an integer: 4 Input an integer: 5 Input an integer: 6 Input an integer: 7 Input an integer: 8 Input an integer: 9 Input an [...]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q8

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q8จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ คำานวณ x y โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า x เป็นจำานวนจริงและ y เป็นจำานวนเต็มบวก แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 3 และ 4 ตามลำาดับ Input x and y: 3 4 3 raised to the power of 4 = 81 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า x และ y เป็น 5 และ 0 ตามลำาดับ Input x and y: 5 0 5 raised to [...]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q9

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Q9รับตัวอักษร 1 ตัว นับจำานวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ จนกว่าจะใส่เป็นตัวเลข ตัวอย่างผลรัน เมื่อกรอกค่า C o m P r o g 1 Input a character: C Input a character: o Input a character: m Input a character: P Input a character: r Input a character: o Input a character: g Input a character: 1 Count = 2 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า A a E e [...]

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qb

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qbรับจำานวนเต็มบวก n แล้วแสดงผลลัพธ์ต่อไปนี้ออกทางจอภาพโดยใช้คำาสั่ง iterations ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 50 Input n: 50 ....:....:....:....:....:....:....:....:....:....: ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า 62 Input n: 62 ....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:....:..

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qa

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qaคำานวณ 2^n โดยใช้คำาสั่ง iteration กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มมีค่าไม่น้อยกว่า 2 จากแป้น พิมพ์ แสดงผลลัพธ์การคำานวณออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 8 Input n: 8 2 raised to the power of 8 = 256 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 20 Input n: 20 2 raised to the power of 20 = 1048576

Tag : Blog , C++ , c++

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qc

เฉลยข้อสอบคอมโปรฯ Qcคำานวณ n ! กำาหนดให้รับค่า n เป็นจำานวนเต็มบวกจากแป้นพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 5 Input n: 5 5! = 120 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกค่า n เป็น 10 Input n: 10 10! = 3628800

Tag : Blog , C++ , c++

facebook มีปัญหา เข้าไม่ได้ ฯลฯ

facebook มีปัญหา เข้าไม่ได้ ฯลฯ1 ปัญหา เข้าเฟสบุ๊คไม่ได้ facebook มีปัญหา แบบนี้เราจะทำยังไง ผมได้เขียนบอกเทคนิคนี้ไปแล้วที่ http://pongpat.janthai.com/%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2-facebook-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/ 2.facebook มีปัญหา ล็อกอินไม่ได้ ทำยังไงดี หลายๆคนบอกว่าเฟสบุุ๊คทำไมมันล็อกอินไม่ได้ ช่วงหลังๆเห็นเป็นกันหลายคน เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะโดนแฮ็ก หรือโดนขโมยไอดีเฟสบุ๊คของคุณแล้วหละ วิธีป้องกัน เวลาเราไปเล่นที่ไหน เมื่อล็อกอินไว้แล้วอย่าลืมออกจากระบบด้วย เพราะเฟสบุ๊คจะจดจำการเข้าใช้งานของเราไว้ บางครั้งไม่สามารถเข้าใช้งานพร้อมกันหลายๆที่ได้ เช่าเรา เข้าระบบไว้ที่เครื่องหนึ่ง แล้วยังไม่ได้ออกจากระบบ พอไปเล่นอีกเครื่องหนึ่ง มันก็อาจจะเข้าไม่ได้ 3.ทำไมเฟสบุ๊คมันช้าจังเลย  เป็นไปได้ว่าเฟสบุ๊คอาจจะช้าในบางครั้งเพราะจำนวนคนเล่นมีมาก หลายๆครั้งเซิฟเวอร์อาจมีปัญหา ดังนั้นไม่ต้องตกใจ ไม่นานก็สามารถกลับมาเหมือนเดิมครับ

Tag : Blog , facebook

Gmail Priority Inbox

Gmail Priority InboxGmail Priority Inbox เจ๋งสุดๆ ช่วยคุณได้จริงๆ ดูตามวิดีโอเลยละกันไม่ขออธิบายยืดยาวครับ

Tag : Blog , บทความน่ารู้ , อัพเดททริป

ยังไง ipad ก็แทนหนังสือพิมพ์ไม่ได้

ยังไง ipad ก็แทนหนังสือพิมพ์ไม่ได้หลังจากที่กระแสความนิยมเทคโนโลยีใหม่ๆออกมา เทคโนโลยีแบบเก่าๆก็ค่อยๆหดหายไป แต่ใช่ว่าจะแทนได้ทุกอย่างนะครับ บางครั้งเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ก็สู้แบบเก่าไม่ได้ มาดูกันเลยว่าทำไม

Tag : Blog , ขำขัน

เกมส์จับคู่ภาพเหมือน

เกมส์จับคู่ภาพเหมือนเกมส์จับคู่ภาพเหมือน แฟนตาซี เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ประเภทนี้มักจะเน้นเรื่องราวที่ตายตัวแต่จะเป็นเรื่องราวที่ลึกซึ้ง เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ประเภทนี้ส่วนมากจะเป็น เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ฝั่งตะวันออกซะส่วนใหญ่ เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ประเภทนี้ที่ได้รับความนิยมได้แก่ ไฟนอลแฟนตาซี, ดราก้อนเควสต์, คิงดอมฮารตส์, โรแมนซิ่ง ซา-ก้า นอกจากนั้น เกมส์จับคู่ภาพเหมือน เล่นตามบทบาททั้งบน คอมพิวเตอร์และคอนโซลยังแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น Action RPG คือ เกมส์จับคู่ภาพเหมือน อาร์พีจีที่เพิ่มส่วนของการบังคับแบบ เกมส์จับคู่ภาพเหมือน แอ็กชันลงไป ซึ่งโดยส่วนมาก เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ประเภทนี้จะเป็น เกมส์จับคู่ภาพเหมือน อาร์พีจีที่มีส่วนผสมของแอ็กชัน (ไม่ใช่ เกมส์จับคู่ภาพเหมือน แอ็กชันที่ผสมอาร์พีจี) เพราะส่วนมาก เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ประเภทนี้ผู้เล่นต้อง เก็บค่าประสบการณ์, เลเวล, อาวุธและชุดเกราะ เกมส์จับคู่ภาพเหมือน ประเภทนี้ที่ได้รับความนิยมได้แก่ ไซเคน เดนเสทสึ Simulation RPG คือ เกมส์จับคู่ภาพเหมือน อาร์พีจีที่มีการเล่นในแบบของการวางแผนการรบ โดยส่วนมากมักจะเป็น เกมส์จับคู่ภาพเหมือน วาแผนปกติแต่จะเน้นในส่วนของการเก็บค่าประสบการณ์, เลเวล และบาง เกมส์จับคู่ภาพเหมือน [...]

Tag : Article , ไม่มีหมวดหมู่ , games , เกมส์

ฝึกงานที่ CSI

ฝึกงานที่ CSIนักศึกษาปีสามทุกคน ก่อนจะขึ้นปี่ 4 ช่วงซัมเมอร์จะต้องลงวิชาฝึกงาน ผมก็อีกคนนึงที่ต้องทำตามเงื่อนไขตรงนั้น บริษัทที่เลือกเข้าฝึกงานคือ CSI ตั้งอยู่ชั้น 15,19 และ 28 ตึกสีลมคอมเพล็ก ขณะที่เขียนบทความเรื่องนี้คือเริ่มเข้าฝึกงาน พี่ๆแบ่งให้อยู่แผนก JAVA-DEV ซึ่งจะใช้ JAVA เป็นหลัก ส่วนจะเป็นยังไงหลังจากฝึกงานค่อยจะมาอัพเดทกันอีกที เอ้ออีกอย่างวันนี้ตรงกับวันเกิดตอนเย็นวันนี้ หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้ จะไปฉลองกันที่ไหนนะ … ส่วนเพื่อนๆที่ฝึกงานอยู่ที่อื่น อย่าเผลอหลับขณะฝึกงานและเก็บเอาประสบการณ์การทำงานให้มากที่สุด ยากนักที่เราจะได้มาสัมผัสอะไรแบบนี้ ต่างคนต่างเลือกที่ไม่เหมือนกัน และแต่บะที่แต่ละองค์กรณ์ก็ไม่เหมือนกันอีก ยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ…

Tag : Article , csi , ฝึกงาน

ข้อห้ามในที่ทำงาน

ข้อห้ามในที่ทำงานข้อห้ามในที่ทำงาน

Tag : ไม่มีหมวดหมู่ , ข้อห้ามในที่ทำงาน

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

“แผ่นดินไหว” หลบยังไงให้ปลอดภัย

“แผ่นดินไหว” หลบยังไงให้ปลอดภัย"แผ่นดินไหว" หลบยังไงให้ปลอดภัย        เมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหว รู้หรือไม่การหนีขึ้นไปชั้นบนๆ ของตึกสูงถือว่าปลอดภัยสุดแม้ยิ่งสูงอาคารจะยิ่งแกว่ง ลิฟต์เป็นสิ่งที่ต้องงดใช้ในทุกๆ กรณี แต่พื้นที่ใกล้ลิฟต์แข็งแรงสุด หาซอกมุมเหมาะเป็นที่กำบัง ระวังไฟดับ สปริงเกอร์ทำงานเป็นเหตุตามสถานการณ์ไม่ต้องตกใจ               ช่วงเวลา 20.55 น. ของวันที่ 24 มี.ค.54 เกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า 6.7 ริกเตอร์ หลายจังหวัดในภาคเหนือไทยได้รับแรงสั่นสะเทือน โดยแรงสั่นสะเทือนมาไกลรู้สึกได้ถึงกรุงเทพฯ และอาจทำให้อาคารร้าวเล็กน้อย และไม่แน่ว่าอาจมีอาฟเตอร์ช็อคตามมา ซึ่งภัยแผ่นดินไหวเข้าใกล้ตัวแล้ว เราจะเตรียมรับมือกันอย่างไร หลังจากติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด               ขอหยิบการเตรียมความพร้อมและรับมือหากเกิดภัยแผ่นดินไหวจาก หนังสือ “อยู่กับภัยใกล้ตัว” ของสำนักป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ว่า นอกจากจะมีสติตั้งมั่นแล้ว จะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร อ่านต่อ http://green.in.th/node/2411

Tag : บทความน่ารู้ , แผ่นดินไหวหลบยังไง

วิธีติดตั้งและใช้งาน AppServ อย่างละเอียด

วิธีติดตั้งและใช้งาน AppServ อย่างละเอียด     วันนี้จะแนะนำเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมอย่างๆ คือ AppServ ที่จำลองเครื่องของเราเป็นเซิฟเวอร์ จำจองการทำงานของโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์จริงๆ เพื่อความสะดวกในการพัฒนาโปรแกรมนั่นเอง   Download ตัวโปรแกรม AppServ ในแต่ละเวอร์ชันได้ที่นี่ >>Download<< เมื่อ Download Serv เรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้ง 1.ติดตั้งโปรแกรม Appserv จะพบกับหน้าต่าง Welcome ในแต่ละเวอร์ชั่น แต่ละรุ่นของ AppServ ก็จะมีหน้าต่างไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราดาวน์โหลดเวอร์ชันไหน ยอมรับเงื่อนไขของ AppServ เราจึงจะสามารถทำการติดตั้ง และไปยังขั้นตอนต่อไปได้ เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะทำการติดตั้ง AppServ ลงไป ค่าเริ่มต้น จะติดตั้งไว้ที่ Dive C:/AppServe เลือก Component ที่ต้องการจะติดตั้ง ในที่นี้เลือกทั้งหมดเลย กำหนด ข้อมูลของเซิฟเวอร์ ตรงนี้เราจะกำหนดเป็นอะไรก็ได้ เพราะมันอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้ว เช่น Server Name เป็น http://pongpat.janthai.com E-Mail เป็น pongpat@janthai.com [...]

Tag : บทความน่ารู้ , อัพเดททริป , trip

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ1

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ11.จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ สร้างเลขสุ่มจำนวน n ตัว และนับว่ามีเลขสุ่มที่เป็นเลขคี่กี่จำนวน กำหนดให้รับค่า n เป็นจำนวนเต็มจาก แป้นพิมพ์ แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 5 Input n: 5 1804289383 846930886 1681692777 1714636915 1957747793 Count = 4 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 10 Input n: 10 1804289383 846930886 1681692777 1714636915 1957747793 424238335 719885386 1649760492 596516649 1189641421 Count = 7 โจทย์ให้ Flowcart มา

Tag : C++ , ไม่มีหมวดหมู่ , ข้อสอบคอมโปรฯ

DownloadNotepad++เครื่องมือในการเขียนโปรแกรม

DownloadNotepad++เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมอีกตัวนึงที่น่าสนใจและใช้ง่าย สะดวก แทนที่เราจะใช้ Notepad ธรรมดามันอาจจะดูไม่หรูซักเท่าไหร่  หลายคนถามว่าเครื่องมือสำหรับเขียนโปรแกรมแต่ละภาษามันก็มีของมันอยู่แล้วหนิ พูดอีกก็ถูกอีก แต่สังเกตุว่ามักจะเป็นโปรแกรมใหญ่ๆโหลดช้าไม่ทันใจ หากเราจะแก้ไขโค้ดเพียงเล็กน้อย หรือแค่ไฟล์ไม่กี่ไฟล์ เพื่อให้รวดเร็วในการทำงาน ผมจึงแนะนำ Tool ที่น่าใช้อีกตัวนั่นคือ Nodepad++ เอง นอกจากใช้งานง่ายแล้ว ยังใช้ได้เกือบทุกภาษา Notepad++ จะช่วยให้เราแก้ไขโค้ดโปรแกรมได้ ภายในไม่กี่วินาที ก็สามารถเปิดไฟล์นั้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขได้เลย ดาวน์โหลดได้ที่ http://notepad-plus-plus.org/download

Tag : อัพเดททริป , ไม่มีหมวดหมู่ , download

สร้างพรีเซ้นออนไลน์ หรูหราอย่าบอกใคร

สร้างพรีเซ้นออนไลน์ หรูหราอย่าบอกใครวันนี้หากคุณอยากสร้างพรีเซ้นเตชัน Presentation หรือเอกสารประกอบการนำเสนอ โดยปกติทั่วไปมักจะใช้ Power Point ซึ่งก็เป็นภาพเก่าๆ ลูกเล่นทั้งหลายเราก็คุ้นตามาหมดแล้ว ถ้าจะแหวกแนว เพื่อให้งานพรีเซ้นของเรา ดูหวือหวาไม่ซ้ำแบบใคร จะใช้โปรแกรมอะไรหละทีนี้ Prezi เป็นอีกเว็บนึงที่จะมาแนะนำนอกจากจะใช้แฟลชมาช่วยในการออกแบบแล้ว ซ่ำมันลูกเล่นแพรวพราว หวือหวา และน่าดู การสร้างเอกสารประกอบการสอน ในขั้นตอนการทำนั้นก็ทำได้ง่าย เพียงไม่กี่นาที คุณก็มีเอกสารประกอบคำบรรยายสวยๆแล้ว เข้าไปศึกษา สมัครสมาชิกและทดลองทำดูที่ http://prezi.com ครับ

Tag : Article , Blog , บทความน่ารู้ , อัพเดททริป , present online , Presenttation , สร้าง Presentation Online , เอกสารประกอบคำบรรยาย

Green Blog เปลี่ยน Theme ใหม่

Green Blog เปลี่ยน Theme ใหม่หลายๆคนที่เคยแวะเข้ามาหรืออาจจะหลงเข้ามา วันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับ เราปรับปรุงหน้าตาบล็อกใหม่เล็กน้อย อาจจะมีผลกับการทำ SEO ที่กำลังทดลองอยู่ ก็จะปรับปรุงไปเรื่อยๆ หลังจากที่ Theme เก่าไม่รู้เป็นอะไร จู่ๆก็เจ๊งซะงั้น นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตา ผมยังได้อัพเกรดเป็นเวิสเพลสเวอร์ชันล่าสุดอีกด้วย การอัพเกรดนั่นก็ง่ายแสนง่าย หรืออาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ก็ไม่รู้ทำให้บล็อกผมมีช่องโหว่ให้ แฮกเกอร์มาโจมตี

Tag : Blog , green , Pongpat janthai

เป็นนักศึกษาฝึกงานสองเดือน

เป็นนักศึกษาฝึกงานสองเดือนหลายๆคนที่เป็นนักศึกษา สิ่งหนึ่งที่ต้องได้ทำนั่นก็คือการฝึกงาน นี่ก็เหมือนกัน ฝึกไปฝึกมาก็จะครบสองเดือนซะแล้ว  นับเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้มาฝึกงานในครั้งนี้ เพราะทำให้รู้หลายๆอย่าง การทำงานจริงๆ กับการเรียนนั้นต่างกันอย่างสิ้นเชิง ขณะเรียนนั้นคุณอาจสาย อาจมาช้าซักสองสามนาทีก็ได้ แต่ถ้าเป็นที่ทำงานละก็แม้แต่วินาทีเดียว นั่นมันมีความหมายสำหรับคุณ แล้วได้ทำอะไรบ้าง ? จากที่ได้มาฝึกงานกว่าสองเดือนตั้งแต่วันแรกที่ได้เข้ามาที่บริษัท (CSI) ก็ได้สัมผัสกับชีวิตของคนทำงาน Office และความรีบเร่งของคนกรุง “อยากไปเร็วแต่มาช้า” ซึ่งจนตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถ้ารีบไป ทำไมไม่มาแต่เช้าๆ ? งานหลักๆที่ได้ทำเป็นโปรเจกต์เว็บแอพพลิเคชัน ใช้เก็บข้อมูลของบริษัท พัฒนาโดยใช้ JAVA (hibernate) โดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล MS-SQL มีการเรียนรู้การทำงานที่เป็นขั้นตอนอย่างละเอียด ว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้าง นับว่าเป็นงานที่ทำเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ เพราะต้องนำไปใช้จริงๆในบริษัทนั่นเอง สนุกดีนะ

Tag : ขำขัน , ไม่มีหมวดหมู่ , csi , ฝึกงาน

Green Rewrite

Green Rewriteว่ากันว่า หาก geWrite คือ Tool ที่ Rewrite บทความที่ดีที่สุด Green Rewrite ก็คงต้องเป็น Tool ที่ Rewrite บทความได้ดีไม่ด้อยกว่าแน่นอน  เพราะข้างในนั้นได้เอาหลักการของ geWrite มาใช้ขับเคลื่อน บวกกับเลียนแบบความสามารถของไอมาโคร ที่ควบคุม WP ทั่วจักรวาลไว้ในกำมือ แต่ Green Rewrite คงไม่ได้เก่งถึงขนาดควบคุมทั่วจักรวาลขนาดนั้น แต่เน้นไปทางคุณภาพมากกว่า คือสามารถรีไรท์บทความพร้อมทั้งแทรกภาพประกอบ , แท็ก ,คีย์เวิด เข้าไปด้วย อะไรจะขนาดนั้น  ทั้งยังควบคุมเวิดเพลสได้จากที่อื่น และได้หลายๆเว็บที่เดียวพร้อมกัน อาจจะอยู่คนละโฮสก็ได้ (ไอมาโครต้องติดตั้งที่เดียวกัน) นอกจากนั้นยังไม่ต้องก็อบเนื้อหาบ่อยๆ หรือไม่ต้องหาบทความเอง มันจะหาให้คุณเองโดยอัติโนมัติ เพียงชี้ทางให้มันเท่านั้นแหละ (โดยการกรอกคีย์เวิดซักคำเข้าไป) เพียงเท่านี้แหละ มันฉลาดพอที่จะไปค้นหาเอาบทความจากฐานข้อมูลของบทความมารวบรวมและทำการรีไรท์ จะเก็บไว้ก่อน หรือจะโพสเลยทันทีก็ย่อมทำได้เช่นกัน อธิบายเพียงเท่านี้คงยังไม่เห็นภาพหรอกนะครับ เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวกันให้เต็มๆตาในไม่ช้านี้ว่ามันจะดีซักแค่ไหน ไกด์ทางให้ก่อนเลยว่า ท่านที่ทำเว็บทางนี้แบบดูแลไม่มากเท่าไหร่ เน้นคุณภาพ ต้องสนใจโปรเจ็คนี้แน่นอน  และแน่นอนครับมันคือโปรเจคของผมที่ทำขึ้นมา เพื่อคนทำเว็บโดยเฉพาะ … [...]

Tag : Article , CMS , ภาษาPHP-WP , green , Pongpat janthai

เจ้าของเว็บหารายได้!! ไทยยิ้มดอทคอม

เจ้าของเว็บหารายได้!! ไทยยิ้มดอทคอมเมื่อถึงคราวดาวร่วง ไทยยิ้มดอทคอมถึงคราวโดนเล่นงานจากกูเกิ้ลแพนด้า หลังจากที่ผมได้ “ทดลอง” ทำเล่นๆ ไม่คิดว่ามันจะโดนจริง รันโปรแกรมไปสามสี่เดือน ยอดคนเข้าพุ่งกระฉูดอย่าง “น่ากลัว” ยอดรวมเข้าเว็บต่อวันแตะแสนไอพี!! แบบนี้กูเกิ้ลจะปล่อยไปง่ายๆได้ยังไงครับพี่น้อง มันเริ่มส่งสัญญาณตั้งแต่เดือนแรกที่รันโปรแกรมสปินคีย์เวิดของผม กูเกิ้ลอีเมลย์มาหาเลยทันทีหลังจากที่ติดแอ๊ดเซ้นแล้วยอกคลิ๊กเพิ่มขึ้น จึงต้องสั่งห้ามไม่ให้ติดแอดเซ้นที่เว็บนี้ จึงมาเปลี่ยนเป็นติดบัมคิวของไทยกันบ้างรายได้ก็โอเคจากแรกๆสามสี่ร้อย และติดร่วมกับแอดยิ้มไปด้วย รายได้ถัวเฉลี่ยเฉพาะจากการติดโฆษณา จากแอดเซ้นได้ประมาณสามพันบาทก็ร่วงซะแล้ว เพราะของเค๊าดีจริง ได้จากบัมคิว ราวๆสามหมื่นบาท และจาก แอดยิ้มอีกสองหมื่นนิดๆ ทั้งหมดใช้เวลาประมาณ ห้าเดือน ยังไม่รวมกันโฆษณารายย่อยที่ติดที่หน้าเว็บไซต์ เอาจากที่เห็นชัดเจนๆกันก่อนแหละ จนมาถึงวันนี้นับว่าเป็นช่วงขาลงและเป็นบทเรียนจากห้องทดลองออนไลน์ของผมแล้ว เพราะจากเคยมีคนเข้าเว็บวันละเกือบแสน เหลือเพียงไม่กี่พัน !! แต่มันก็ได้ข้อคิดและประสบการณ์หลายๆอย่างนะ จากงานอดิเรกนอกจากทำเว็บแล้ว ผมก็ทำแอพพลิเคชันเล็กๆ ทั้งใช้เองและแจกจ่าย จำหน่ายบ้างบางโอกาส เลยเอามาอัพเดทความทุเรศเล่าสู่กันฟัง…

Tag : ขำขัน , บทความน่ารู้ , ไทยยิ้ม

คุณรู้มั๊ยว่าGoogleทำอะไรได้บ้าง?

คุณรู้มั๊ยว่าGoogleทำอะไรได้บ้าง?หลังจากได้พูดคุยกับคุณครูคนหนึ่ง ที่นับว่ามีชื่อเสียง เจ้าของเว็บไซต์ “ครูบ้านนอก” (ครูอดิศร ก้อนคำ) ก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่าง ผมกับครูคุยกันไว้ตั้งนานแล้วหละ แต่มันได้ข้อคิดและแนวทางหลายๆอย่าง เกี่ยวกับคนที่ชอบทำเว็บ ผมเองก็คนหนึ่งที่ทำเว็บเป็นงานอดิเรก จึงได้มีโอกาสคุยกับเจ้าของเว็บไซต์ดัง! ประโยคทิ้งท้ายครูอดิศร ฝากไว้ว่า “เราเน้นทำในสิ่งที่ชอบ หาแนวทางจับจุดให้ได้ แตกต่างและจำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เราถนัด” อีกประโยคนึงที่ฝากไว้เป็นคำถามว่า “คุณรู้มั๊ย ว่ากูเกิ้ลทำอะไรได้บ้าง ใหเไปศึกษาดูนะว่ากูเกิ้ลทำอะไรได้บ้าง ทำความเข้าใจและเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้” จนถึงวันนี้ผมต้องบอกว่า ขอบคุณมากครับ

Tag : Article , บทความน่ารู้ , ไม่มีหมวดหมู่ , Google

ตัวอย่างการ Parsere XML ด้วย PHP #1

ตัวอย่างการ Parsere XML ด้วย PHP #1PHP - XML Parser ตัวอย่างการแปลงเอ็กเอ็มแอลด้วยพีเอชพี

Tag : ภาษาPHP-WP , PHP - XML Parser , xml example , xml การ ใช้ งาน , การ เขียน xml , การ ใช้ xml , ตัวอย่าง xml , โปรแกรม xml

ตัวอย่าง Parsere XML ด้วย PHP #2

ตัวอย่าง Parsere XML ด้วย PHP #2หลังจากตอนที่หนึ่งที่เราได้ทำการแปลงเอกสาร XML ด้วย PHP ไปแล้ว สามารถนำไปแสดงผลได้ ต่อจากนี้ถ้าเราต้องการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นหละจะทำยังไงดี ในตัวอย่างนี้ผมจะเอาตัวอย่างการบันทึกเป็นไฟล์ XML ไฟล์ใหม่มาเป็นตัวอย่าง เรื่องของเรื่องก็คือเราจะแปลงจากฟอร์แมต XML ซึ่งบางทีมันส่งมาไม่ตรงกับการใช้งานของเรา เราก็อาจจะนำมาแปลงดึงเอาเฉพาะข้อมู,ที่เราต้องการพร้อมกับแปลงใหม่ เพื่อให้มันใช้งานได้นั่นเอง และนี่แหละเขาถึงได้พูดถึง XML ว่ามันเป็นภาษาที่สามารถออกแบบแท็กได้เอง ขอให้ระหว่างผู้รับและผู้ส่งข้อมูลเข้าใจโครงสร้างของกันและกันได้ก็พอ XML จึงเป็นภาษาที่มันสามารถติดต่อระหว่างโปรแกรมที่อยู่คนละแฟลตฟอร์มได้นั่นเอง พูดซะยืดยาวเรามาดูตัวอย่างการแปลงเอ็กเอ็มแอลกันเลยครับ ขั้นตอนการทำงานจะเป็นดังนี้นะครับ คือเริ่มจากการอ่านเอ็กเอ็มแอลเข้ามา –> ดึงเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการ –> บันทึกไฟล์เอ็กเอ็มแอล โดยทั้งหมดนี้จะอาศัย Domdocument ซึ่งเป็นไลบรารีหนึ่งที่มีให้ใช้ใน PHP อยู่แล้วซึ่งหาได้ในเว็บของ PHP แต่อาจจะมาศึกษาได้จากตัวอย่างโค้ดนี้ก็ได้เช่นกัน จะไม่ขอพูดถึงรายละเอียดของ Domdocument นะครับ เอาง่ายๆก็คือมันสามารถใช้อ่านโครงสร้างของ XML ได้นั่นแหละ จากตัวอย่างการสร้าง Domdocument โดยใช้ PHP เราสารถมารถประกาศและเรียกใช้ดังนี้ครับ สร้างตัวแปร $dom เป็นชนิด domducument มาเพื่อใช้งาน <?php $dom = new [...]

Tag : Article , บทความน่ารู้ , ภาษาPHP-WP , อัพเดททริป , PHP - XML Parser , xml example , xml การ ใช้ งาน , การ เขียน xml , การ ใช้ xml , ตัวอย่าง xml , โปรแกรม xml

คู่มือPrestaShopตอน วิธีเพิ่มสินค้า

คู่มือPrestaShopตอน วิธีเพิ่มสินค้าคู่มือ PrestaShop ตอน วิธีเพิ่มสินค้า ฉบับคร่าวๆ เบื้องต้น เพิ่มสิ้นค้าง่ายๆ เพิ่มรูปประจำสินค่าตั้งค่าต่างๆให้กับสินค้า กดลิงค์ที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านฉบับเต็มนะจ๊ะ

Tag : Article , Blog , CMS , addnewsproduct , Catalog , PrestaShop , วิธีเพิ่มสินค้า

คู่มือPrestaShopตอน คุณสมบัติและกลุ่มของสินค้า

คู่มือPrestaShopตอน คุณสมบัติและกลุ่มของสินค้าการเพิ่มคุณบัติและกลุ่มของสินค้าของเรา ให้ลูกค้าได้เลือก อย่างเช่น สี ขนาด เป็นต้น เราจะสามารถให้ลูกค้าเลือกได้ถูกว่าเขาอยากได้สีอะไร ขนาดเท่าไหร่เป็นต้น วิธีตั้งค่านั้นก็ไม่ยาก คลิ๊กที่หัวข้อของบทความเพื่ออ่านต่อได้เลยครับ

Tag : Article , Blog , CMS , Attributes and Groups , Catalog , PrestaShop

คู่มือPrestashopตอน แก้ไขกลุ่มและคุณสมบัติของสินค้า

คู่มือPrestashopตอน แก้ไขกลุ่มและคุณสมบัติของสินค้าการแก้ไขกลุ่มและคุณสมบติของสินค้าในPrestashop ในบทความเรื่องนี้ยกมาเป็นตัวอย่างสำหรับการแก้ไขสิ้นค้าของเรา เนื่องจากก่อนหน้านี้เรายังไม่มีตัวเลือกนี้และจากบทความที่แล้วได้พูดถึงการเพิ่มกลุ่มและคุณสมบัติไปแล้ว หากเราต้องการแก้ไขสินค้าให้มามีคุณสมบัติตามกลุ่มที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่ก็สามารถแก้ไขได้

Tag : Article , Blog , CMS , Catalog , edit product , PrestaShop

คู่มือPrestashopตอน ติดตามความเคลื่อนไหว

คู่มือPrestashopตอน ติดตามความเคลื่อนไหวPrestashop มีความสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนไหวได้หลายๆอย่าง ในบทความนี้ซึ่งยังอยู่ในเมนู Catalog เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้และก็ดูความเคลื่อนไหวความผิดปกติของหมวดหมู่ หรือสินค้าของเราที่เราได้เพิ่มและสร้างหมวดหมู่ขึ้นมาก่อนหน้านั้น ที่เมนู Catalog เราเลือกแท็บ Tracking จะขึ้น List คร่าวๆดังนี้(ดูรูป) ถ้าจะอธิบายเป็นภาษาอังกฤษก็กดที่เมนู Help ข้างๆได้เลย Tracking The Tracking tab indicates the areas that you must pay the most attention to in order to manage your store. Three sections are shown: List of empty categories shows you the number and the name of catalog categories [...]

Tag : Article , Blog , CMS , Catalog , PrestaShop , tracking , คู่มือprestashop , วิธีใช้Prestashop

คู่มือPrestashopตอน จัดการManufacturers

คู่มือPrestashopตอน จัดการManufacturersManufacturers หรือรายชื่อผู้ผลิตสินค้าที่เราเอามาขาย ถ้าเราผลิตเองก็ใส่ข้อมูลเพื่อบอกลูกค้าด้วยว่าเราผลิตเองนะ การเข้าไปจัดการก็ง่ายๆ อยู่ในเมนู Catalog เหมือนเดิม ดูรูปประกอบเลยดีกว่า จากรูปจะมีปุ่ม Add new สำหรับเพิ่มรายการผู้ผลิตใหม่ ในเบื่องต้นระบบ Prestashop จะมีมาให้สองอันคือ Apple Cumputer,Inc และ Shure Incorporated เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ด้วยการกดที่ปุ่ม Add newe นั่นแหละ พอเราแล้วมันก็จะพาเราไปที่หน้ากรอกรายละเอียดดังนี้จ๊ะ Name = เพิ่มชื่อผู้ผลิด Short description = รายละเอียด คำอธิบายสั้นๆ เพื่อให้ลูกค้ารู้จัก Description = คำอธิบายแบบละเอียดเกี่ยวกับผู้ผลิตที่เราเพิ่มเข้าไป Logo = เพิ่มโลโก้ Meta title = ตรงนี้ก็ควรจะใส่เป็นชื่อของผู้ผลิตสินค้านั่นแหละ Meta deccription = ใส่คำอธิบายสั้นๆ Meta Keyword = ใส่คีย์เวิด สำหรับการค้นหา (มีผลกับ SEO [...]

Tag : Article , Blog , CMS , Catalog , Manufacturers , PrestaShop

คู่มือPrestashopตอน เพิ่มที่อยู่ให้Manufacturers

คู่มือPrestashopตอน เพิ่มที่อยู่ให้Manufacturersเมื่อเพิ่ม Manufacturers แล้ว ทีนี้เราก็จะมาใส่รายละเอียดเพิ่มเติมให้กับผู้ผลิตของเรา เช่นที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าของเรา เชื่อถือเรามากยิ่งขึ้นนั่นเอง การเข้าไปแก้ไขก็เหมือนกับบทความที่แล้วคือเข้าไปที่ Manufacturers เมื่อเรากดเข้าไปแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนมากที่สุดโดยช่องที่มี * คือจำเป็นต้องมีข้อมูล

Tag : Article , Blog , CMS , Manufacturers , PrestaShop , คู่มือprestashop , วิธีใช้Prestashop

วิธีเปิด-ปิดวอล์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจ

วิธีเปิด-ปิดวอล์ในเฟซบุ๊คแฟนเพจวิธีตั้งค่าเปิดปิดวอล์ในเฟซบุ๊ค หลังจากที่เราล็อกอินเข้าเฟสบุ๊ค และไปที่หน้าแฟนเพจของเรา โดยปกติถ้าเราเป็นแอดมิน จะมีปุ่มให้แก้ไขดังรูป คลิ๊กที่ Edite Page เพื่อเข้าไปแก้ไขการตั้งค่า และเมื่อเราคลิ๊กเข้าไปแล้ว จะได้ดังนี้ หากเราต้องการตั้งค่าเปิดหรือปิดวอล์ ไปที่เมนู Manage Permissions หากต้องการให้ User สามารถโพสอะไรในวอล์เราได้ก็ติ๊กเลือกทั้งสามช่อง และหากต้องการปิดวอล์ หรือให้เฉพาะแอดมินเท่านั้นที่สามารถโพสได้ก็ไม่ต้องติ๊ก หรือติ๊กออกทั้งสามช่อง แล้วก็บันทึก เป็นอันเรียบร้อยจ้าา

Tag : Article , บทความน่ารู้ , facebook , Users can write or post content on the wall

หน้าร้อนนี้มีวิธีคลายร้อนแบบต่างๆมาฝากกันไหม?

หน้าร้อนนี้มีวิธีคลายร้อนแบบต่างๆมาฝากกันไหม?เมืองไทยเมื่อถึงหน้าร้อน ใครไม่ร้อนก็คงเป็ฯไปไม่ได้แล้วหละใช่ไหมครับ หลายคนก็มีวิธีคลายร้อนในฉบับของตัวเอง แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน มีคนเคยพูดถึงเมืองไทยว่ามีสามฤดู คือฤดูร้อน ฤดูร้อนปานกลาง และฤดูร้อนมากๆ อันนี้คงเถียงไม่ได้จริงๆ ยิ่งปัจจุบันนับวันโลกก็ยิ่งร้อนขึ้นทุกๆวัน ใครที่อยู่ในเขตร้อนโดนเฉพาะอย่างเราๆ พอถึงหน้าร้อนก็จะร้อนมาก่อนชาวบ้านเขาที่อยู่ในเขตหนาวเชียวแหละ วันนี้เลยอยากฝากคำถามมายังเพื่อนๆที่มีวิธีเด็ดๆในการคลายร้อนกันไหม อยากให้แนะนำกันเข้ามาเพื่อแบ่งปันเพื่อนๆ เผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆได้

Tag : Article , Blog

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความเกรียนของ Google Profile!!

ความเกรียนของ Google Profile!!Feture อีกหนึ่งอันของกูเกิ้ลที่ออกมาใหม่ได้พักใหญ่ๆ หลายๆคนคงยังไม่ได้ลองเล่นกัน นั่นก็คือ Google Profile [https://profiles.google.com] ดูผ่านๆก็ไม่คิดว่ามันจะฮาขนาดนี้ ตอนที่จะเข้าไปแก้ไปรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงความเกรียนของกูเกิ้ล เรามาดูกันก่อนว่า Google Profile นั้นมีไว้ทำอะไรได้บ้าง Google Profile คืออะไร? Google Profile ก็คือโปรดักของกูเกิ้ลอีกตัวนึงนั่นแหละ ตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยทีเดียว มันมีไว้ใส่ข้อมูลของเรา ก็เหมือนกับ Profile Facebook หรือ โปรไฟล์ตามเว็บต่างๆนั่นแหละ แต่อย่างว่ารัดับบอสใหญ่อย่างกูเกิ้ลคงไม่ได้มีแค่โปรไฟล์ธรรมดาๆ เหมือนอย่างชาวบ้านเขาแน่นอน จุดที่แตกต่างเช่น สามารถเชื่อมต่อเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆของกูเกิลอีกมากมาย ยกตัวอย่าง เราสามารถแชร์รูปด้วย Picasa เป็นต้น ทีนี้ก็มาดูความเกรียน จริงๆต้องบอกว่าเป็นความฮาๆ ของกูเกิ้นนั่นแหละ ตอนที่จะแก้ไขโปรไฟล์ในกูเกิ้ล ผมก็เจอเข้ากับข้อความนี้เข้า ในส่วนของ สิทธิ์ในการโม้ Google ยกตัวอย่าง อย่างฮา “รอด ม.ปลายมาได้หวุดหวิด มีลูก 3 คน” 555

Tag : Article , ขำขัน , Google

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เตรียมตัวพบกับวินโดว์8(windows8)เร็วๆนี้

เตรียมตัวพบกับวินโดว์8(windows8)เร็วๆนี้หลังจากที่เป็นข่าวคราว บ้างก็ว่าข่าวลือบ้าง บ้างก็ว่าจริงบ้างเรื่อง Windows 8 ของค่ายยักษ์ใหญ่อย่างไมโครซอฟต์ ว่าวินโดว์8(Windows 8) ที่หลายคนรอคอยจะออกมาให้ดาวน์โหลด หรือเปิดตัวเมื่อไหร่ หากหลายๆคนที่ติดตามข่าวก็พอจะทราบเพราะมีหลายเว็บเริ่มเผยข้อมูลของวินโดว์8 ออกมาบ้างแล้ว วันนี้เราก็ได้อัพเดทวิดีโอที่พูดส่วนส่วนกราฟฟิกที่ติดต่อกับผู้ใช้มาผาก และว่ากันว่าไมโครซอฟต์วินโดว์8 เค๊ามีดี สรุปมาคร่าวๆดังนี้ - เร็ว! แน่นอนว่าปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจาก โอเอสรุ่นก่อนหน้า ไมโครซอฟต์ได้เข้าใจปัญหาและปรับปรุงให้รันโปรแกรมได้รวดเร็วขึ้น - ทันสมัย! มันก็แน่อยู่แล้วแหละ ว่าปรับปรุงใหม่มันก็ต้องทำให้ทันสมัยหน่อยหละ - สะดวกและรวดเร็วใช้งานง่าย ! อันนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากมาย แต่สำหรับยูเซอร์รุ่นเก่าๆ ที่ยึดติดกับการใช้งานแบบเก่าๆ ก็คงงงกันบ้าง - HTML5 + JavaScript ได้ถูกนำมาใช้งานในการท่องเว็บหรือแอพพลิเคชั่น รับรองลื่นหัวแตกเลยทีเดียว เขาว่ากันอย่างนั้นนะ - Internet Explorer 10!! และแน่นอนบราวเซอร์เวอร์ชันใหม่ ก็ต้องออกมาพร้อมกับWindows ตัวใหม่ หลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าแล้วเราจะสามารถ Download Windows 8 ได้ที่ไหน ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบกำหนดว่าจะเปิดตัวให้ลองใช้ หรือ Download Windows [...]

Tag : Article , Blog , บทความน่ารู้ , Download Windows 8 , windows 8 , ดาวน์โหลด Windows 8 , วินโดว์8

วิธีแก้ไข เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้ ภาค 2

วิธีแก้ไข เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้ ภาค 2หลังจากที่ผมได้เขียนบทความไปก่อนหน้านี้ เรื่อง “วิธีแก้ไข เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้” ซึ่งการแก้ไขเบื้องต้นที่ง่ายๆก็คือการ เติม S หลัง http เช่น http://www.facebook.com ก็จะกลายเป็น https://www.facebook.com เพียงเท่านี้ก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ แต่นั่นยังไม่พอหรอก เพราะเราต้องมานั่งเติมทุกครั้งที่เปลี่ยนหน้า ดังนั้นมันจังไม่สะดวกสบายเอาซะเลย แล้วจะมีวิธีไหนหละ? 1. ติดตั้งปลั๊กอิน หากใช้ Firefox หรือ Google Chrome นั้นมีปลั๊กอินเสริมสำหรับตัวนี้อยู่แล้ว แต่ Internet Explorer ไม่แน่ใจว่ามีหรือป่าวนะครับ หากใช้ Firefox หรือ Google Chrome ก็เข้าติดตั้งปลั๊กอินเพิ่มเติมได้เลย ค้นหาโดยใช้คำว่า “facebook ssl” ก็จะมีให้เลือกติดตั้งหลายตัวนะครับ ลองดู 2.อีกวิธีหนึ่งก็คือ เราอาจจะเข้าไปตั้งค่าในบัญชีของเรา ให้ facebook ใช้ https:// โดยอัติโนมัติ วิธีตั้งค่า ใช้วิธีนั่งเติม s เอา หากยังไม่ติดตั้งปลั๊กอิน แล้วล็อกอินเข้าเฟสบุ๊คเรา จากนั้นไปที่ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ [...]

Tag : Article , บทความน่ารู้ , facebook , เฟสบุ๊คเข้าไม่ได้

เป็นข่าว! เตือนคนเล่น Facebook

เป็นข่าว! เตือนคนเล่น Facebookเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตทั่วทั้งโลกอินเทอร์เน็ต เมื่อเทสซ่า สาววัยรุ่นในเมืองฮัมบูร์ก (เยอรมัน: Hamburg) เมื่อเธอประกาศชวนเพื่อนของเธอมาร่วมงานวันเกิดที่บ้าน แต่เธอลืมที่จะตั้งค่าคำเชิญนั้นให้เป็นแบบส่วนตัว เท่านั้นแหละพอถึงวันเกิดปรากฏว่ามีหนุ่มๆนับหมื่นคนมาร่วมฉลองงานวันเกิดให้เธอ เธอและแม่ของเธอนั้นกลัวมาก เพราะอะไรจะมาเยอะแยะขนาดนี้ อารมณ์เดียวกันกับกับนายกตอนที่มีเสื้อแดงมาประท้วงหน้าบ้านเลยทีเดียว หนุ่มๆที่มาร่วมอวยพรวันเกิดนั้นยืนร้องตะโกนที่หน้าบ้าน ด้วยความกลัว แม่ของเธอถึงกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาเชิญเพื่อนชายทั้งหลายเหล่านี้ให้กลับไป และประกาศยกเลิกงานวันเกิดของลูกสาวเทสซ่าเลยทีเดียว นี่ก็เป็นตัวอย่างการใช้ Facebook อีกกรณีหนึ่งที่เราควรใช้อย่างระมัดระวังนะจ๊ะ

Tag : Article , ขำขัน , บทความน่ารู้ , facebook , เตือนคนเล่น Facebook

10 วิธีตั้งค่าความปลอดภัย Facebook ที่ควรรู้

10 วิธีตั้งค่าความปลอดภัย Facebook ที่ควรรู้สังคมออนไลน์ หรือ Social Network ที่มาแรงแซงทางโค้ง น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก Facebook ต่างคนต่างก็มีบัญชี Facebook เป็นของตัวเองทั้งนั้น บางคนมีหลายบัญชีด้วยซ้ำไป Facebook นั้นมีทั้งด้านดีและด้านไม่ดี หากใช้งานอย่างระมัดระวังแล้วก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเราด้วย วันนี้ผมจึงมาแนะนำวิธีตั้งค่าความปลอดภัยของบัญชีเฟสบุ๊คที่เราๆท่านๆควรทราบ 1. Friend Lists ก่อนที่เราจะเพิ่มใครเข้ามาเป็นเพื่อนของเรา เราจะต้องรู้จัก หรือมั่นใจว่าเพื่อนที่เราจะรับ Add นั้น มีตัวตนจริงๆ ไม่ได้แฝงตัวมาสแปม หรือโฆษณา หรือ อาจจะสร้างกลุ่มของเพื่อนไว้ด้วยก็ยิ่งดี เช่น เพื่อนสมัยมัธยม เพื่อนที่ทำงาน เพื่อนใหม่ ฯลฯ เป็นต้น 2. Checking In Places Facebook นั้นมีให้ตั้งค้าการเข้าถึงได้หลายแบบตามใจเรา หากเราต้องการให้เฉพาะเพื่อเท่านั้นที่เข้ามาดู Wall เราได้ หรือตั้งให้เข้าถึงได้มากน้อยเพียงใดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น ตั้งค่าให้เฉพาะเพื่อนของเราเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง Facebook เราได้ หรือบางทีเราอยากใช้เงื่อนไขการเข้าถึงเป็นรายคน คือไม่ต้องการใช้เงื่อนไขที่เราตั้งกับเพื่อนเราทั้งหมด ก็สามารถเพิ่มรายชื่อที่ต้องการตั้งค่าเป็นรายคนได้ เช่นต้องการซ่อนสถานะจากเพื่อนบางคน 3. Remove Yourself [...]

Tag : Article , Blog , บทความน่ารู้ , facebook , ตั้งค่าความปลอดภัย

คู่มือPrestashopตอน ใส่โค้ดHTMLบล็อกด้านข้างเว็บ

คู่มือPrestashopตอน ใส่โค้ดHTMLบล็อกด้านข้างเว็บมาถึงคู่มือการใช้งานฉบับเร่งด่วนอีกหนึ่งหัวข้อ คราวนี้พูดถึงการใส่โค้ด HTML ต้องติดตั้งปลั๊กอินเสริมก่อน ในที่นี้ใช้ Free block v1.1 ครับ ขั้นตอนแรก เมื่อเราล็อกอินแล้วให้ไปที่ Modulre เพื่อแก้ไข Modulre ของเรา จากนั้นก็ไปที่ Othore Modulre เพื่อดู Modulre ที่เราติดตั้งเอาไว้ ในที่นี้เลือก Configure ที่ Modulre Free block v1.1 ที่ติดตั้งไว้แล้ว พอเรากดที่ Configure แล้วก็จะเป็นหน้าต่างดังนี้ จัดการแทรกโค้ดเราลงไปได้เลย ในที่นี้มีโค้ดเก่าที่เราเคยเพิ่มไว้แล้ว คือ กล่องเฟสบุ๊ค หากต้องการให้โค้ดอยู่ก่อนกล่องเฟสบุ๊ค ก็ใส่ไปก่อน หากให้อยู่ทีหลังเราก็ใส่ต่อลงมาด้านล่าง เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กด Save เพื่อบันทึกการทำงาน เป็นอันเรียบร้อยจ้า

Tag : Article , CMS , PrestaShop , คู่มือprestashop , วิธีใช้Prestashop

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

รวมสไลด์-ข้อสอบ-ตัวอย่าง-การบ้าน-Ebook

รวมสไลด์-ข้อสอบ-ตัวอย่าง-การบ้าน-Ebookน้องๆชาวเกียร์ที่กำลังหาหนังสือไปอ่าน การบ้านเก่า ตัวอย่างข้อสอบ หรือสไลด์อาจารย์ วิชาต่างๆ พี่ได้รวบรวมไว้ส่วนหนึ่ง เข้าไปโหลดได้ที่ http://std.kku.ac.th/5130405176/ เมื่อเข้าไปแล้วก็ดูตามรูปด้านล่างจะมีลิงค์ให้เข้าไปเลือกดาวน์โหลดเอกสารได้เลยครับ !!

Tag : Article , Blog , บทความน่ารู้

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ2

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ2จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับจำานวนเต็มสองจำานวน แล้วคำานวณค่าหารร่วมมาก (Great Common Divisor: GCD) โดยใช้ Euclidean algorithm ตาม flowchart ต่อไปนี้ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 1500 และ 450 Input a and b: 1500 450 GCD = 150 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 315 และ 357 Input a and b: 315 357 GCD = 2

Tag : C++ , c++ , ข้อสอบคอมโปรฯ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม , ตัวอย่าง C++

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ3

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ3จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่จากแป้นพิมพ์ แล้วนับจำานวนสระในภาษาอังกฤษ (A, E, I, O, U) จนกว่าจะกรอกอินพุตเป็น 0 แสดงผลลัพธ์ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น ABCDEFGHI0 Input capital letters: ABCDEFGHI0 Count = 3 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น MNOZABC0 Input capital letters: MNOZABC0 Count = 2

Tag : C++ , c++ , ข้อสอบคอมโปรฯ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม , ตัวอย่าง C++

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ4

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ4จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับ n เป็นจำานวนเต็มจากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลต่อไปนี้ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 20 Input n: 20 XxXxXxXxXxXxXxXxXxXx ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 50 Input n: 50 XxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXx

Tag : C++ , c++ , ข้อสอบคอมโปรฯ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม , ตัวอย่าง C++

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ5

ตัวอย่างข้อสอบคอมโปรฯQ5จงเขียนโปรแกรมภาษา C++ รับ n เป็นจำานวนเต็มจากแป้นพิมพ์ แล้วแสดงผลต่อไปนี้ออกทางจอภาพ ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 55 Input n: 55 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345 ตัวอย่างผลรันเมื่อกรอกอินพุตเป็น 33 Input n: 33 123456789012345678901234567890123

Tag : C++ , c++ , ข้อสอบคอมโปรฯ , คอมพิวเตอร์โปรแกรม , ตัวอย่าง C++

Android Developer

Android Developer"บล็อกเล็กๆของเด็กวิศวะฯ" วันนี้มีหมวดหมู่ของบทความเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งหมวดหมู่ ผลจากการลงเรียนวิชา Wireless Device And Programing หลักๆคือพัฒนา Android

Tag : Android , Article , Blog , บทความน่ารู้ , android